1. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس نگارش ۱ – مشترك پايه دهم

  2. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس فارسي ۱ – مشترك پايه دهم

  3. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس دين وزندگي ۱ – مشترك پايه دهم

      

  4. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس تفكر وسواد رسانه اي – مشترك پايه دهم

  5. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس آمادگي دفاعي -مشترك پايه دهم

    

  6. دی ۲۷, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس انگليسي ۱- مشترك پايه دهم

  7. دی ۲۵, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس هندسه ۱ رياضي وفيزيك پايه دهم

    

  8. دی ۲۵, ۱۳۹۶

   نمونه سوال امتحان درس فيزيك ۱ دهم رياضي فيزيك

    

 1. store
  فروشگاه ایران کلاس