آموزش نوشتن طرح درس روزانه

0
۴۱۲ بازدید
آموزش نوشتن طرح درس روزانه

آموزش نوشتن طرح درس روزانه

 

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش نوشتن طرح درس روزانه

نحوه نوشتن طرح درس

انواع هدفهای آموزشی ازحیث کلیت

– هدفهای آموزشی از لحاظ کلیت به ترتیب عبارتند از: ۱-اهداف غائی ۲- مقاصد آموزشی ۳- اهداف کلی ۴
اهداف جزئی ۵- اهداف رفتاری.

هدفهای غائی یا آرمانی:

جنبه فلسفی-عقیدتی داشته و بسیار کلی وتجریدی هستندواین هدفها در حوزه عمل خبرگان نظام آموزش
و پرورش قرار می گیرند.مانند تحکیم ایمان به خدای یکتا،تاسیس جامعه اسلامی،نیل به سعادت و…
هدفهای آرمانی به لحاظ کلیتی که دارند،گاها مبهم بوده و از جهات مختلفی قابل تفسیر می باشند. اهداف
غائی برای نظام آموزشی تدوین می شوند و در تهیه وتدوین آنها معلم نقشی ندارد.در طرح درس روزانه
نوشتن هدف غائی ضروری نمی باشد.

مقاصد آموزشی:

هدفهایی که دولتها برای آموزش وپرورش هرکشوردرقانون اساسی معین می کنند مقاصد آموزشی نامیده
می شوند. این هدفها جنبه سیاستگزاری دارند. کلیت این هدفها از هدفهای قبلی کمتر است و معمولا برای
تمام افراد و آحاد ملت در نظر گرفته می شوند. این هدفها در حیطه کار برنامه ریزان و کارشناسان قرار می
گیرند. نمونه مقاصدآموزشی عبارتنداز: ریشه کنی بیسوادی.یاایجاد فرصت مساوی برای برخورداری از تعلیم
و تربیت. ذکر مقاصد آموزشی در طرح درس ضروری نمی باشد.

 

هدف کلی:

هدفهای کلی آموزشی وپرورشی نتایجی هستند که انتظار می رود پس از آموزش یک موضوع درسی یا انجام
فعالیتهای تربیتی عاید دانش آموزان گردد. هدفهای کلی گاهی برای یک دوره تحصیلی،یک پایه تحصیلی،یا
کتاب درسی ویا موضوع درسی خاصی بیان می شوند. در نوشتن طرح درس هدف یا هدفهای کلی یک درس
را می توان ازروی عنوان درس ویا محتوا و متن درس شناسایی نمود. هدف کلی درس باید به اهداف جزئی
تجزیه شده و در قالب هدفهای رفتاری در حیطه های سه گانه شناختی ،عاطفی و روانی-حرکتی )مهارتی(
معین شوند.

مثال هدف کلی: آشنائی با مواد –موازنه معادلات شیمیایی . توانایی نوشتن کلماتی که درآنها حرف
)گ(هست

دیدگاه خود را بنویسید

avatar
  Subscribe  
اطلاع از