1. 21/05/2019

  شش استاندارد حرفه اي براي عملكرد معلمان استراليا

  شش استاندارد حرفه اي براي عملكرد معلمان استراليا

  1⃣دانش حرفه ای

  1-1شناخت دانش آموزان و نحوه یادگیری آن ها
  2-1 توسعه فیزیکی، اجتماعی و فکری و ویژگی های دانش آموزان
  3-1 درک نحوه یادگیری دانش آموزان
  4-1 اشنایی با دانش آموزان با زمینه های زبان، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و اقتصادی متنوع آن ها
  5-1 استراتژی آموزشی
  6-1 اشنایی با نیازهای یادگیری دانش آموزان متفاوت
  7-1 استراتژی برای حمایت از مشارکت کامل دانش آموزان کم توانا

  2⃣ محتوای و نحوه آموزش آن
  2.1 محتوا اموزش و استراتژی آموزش
  2.2 انتخاب محتوا و سازماندهی آن
  2.3 برنامه درسی، ارزیابی و گزارشگری
  2.4 درک و احترام به افراد
  2.5 استراتژی سواد آموزی و حسابداری
  2.6 فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
  تمرین حرفه ای

  3⃣پیاده سازی تدریس مؤثر
  3.1 ایجاد اهداف یادگیری چالش برانگیز
  3.2 طراحی و برنامه ریزی تدریس
  3.3 استفاده از استراتژی های آموزشی متناسب
  3.4 انتخاب و استفاده از منابع مختلف
  3.5 استفاده از ارتباط موثر در کلاس درس
  3.6 ارزیابی و بهبود برنامه های آموزشی
  3.7 درگیر کردن والدين در فرایند یادگیری

  4⃣ ایجاد و حفظ محیط یادگیری حمایتی و ایمن
  4.1 مشارکت دانش آموزان
  4.2 مدیریت فعالیت های کلاس درس
  4.3 مدیریت رفتارهای چالش برانگیز
  4.4 حفظ ایمنی دانش آموزان
  4.5 استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایمن، مسئولانه و اخلاقی

  5⃣ ارزیابی، ارائه بازخورد و گزارش در مورد یادگیری دانش آموزان
  5.1 ارزیابی جامع دانش آموزان
  5.2 ارائه بازخورد به دانش آموزان
  5.3 قضاوت های سازنده و قابل مقایسه ای
  5.4 تفسیر داده های گرداوری شده درباره پیشرفت دانش آموزان
  5.5 گزارش پیشرفت تحصیلی به مدرسه و والدین

  6⃣توسعه ای حرفه ای خود و مشارکت در برنامه های مرتبط
  6.1 شناسایی و برنامه ریزی نیازهای آموزشی حرفه ای
  6.2 مشارکت در آموزش حرفه ای و بهبود عملکرد
  6.3 اشتراک گذاری مهارت ها با همکاران و بهبود عملکرد
  6.4 آموزش حرفه ای و بهبود یادگیری دانش آموزان
  6,5 رعایت اخلاق و مسئولیت های حرفه ای
  6,6 مطابق با الزامات قانونی، اداری و سازمانی
  6,7 مشارکت با شبکه های آموزشی حرفه ای و جوامع وسیع تر

  :books:منبع: Australian Professional Standards for Teachers

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس