1. معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني (EFQM) مدارس
  بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

  معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني (EFQM) مدارس

  معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني (EFQM) مدارس

  سازمان ها جهت خود ارزيابي و سنجش خود با ديگر سازمان ها نيازمند ابزاري ويژه و مناسب و داراي ساختار مديريتي است که مدل هاي تعالي، داراي اين ويژگي است.

  اين مدل داراي نه معيار است: پنج معيار توانمند ساز ها: رهبري، خط مشي و استراتژي، کارکنان، مشارکت ها و منابع، فرآيند ها و چهار معيار نتايج: نتايج مشتريان، نتايج کارکنان، نتايج جامعه و نتايج کليدي عملکرد معيارهاي توانمندساز.

  آن چه را که يک سازمان انجام مي دهد پوشش مي دهند و عواملي هستند که سازمان را براي رسيدن به نتايج عالي توانمند مي سازد و معيارهاي نتايج، نتايجي هستند که يک سازمان بدست مي آورد و بيان کننده دستاورد هاي حاصل از اجراي مناسب توانمندساز ها هستند.

  ➊ معيار يک: رهبري
  ( Leadership )
  رهبران متعالي آرمان و ماموريت سازمان را تدوين و دستيابي به آنها را تسهيل مي کنند
  آن ها ارزش ها و سيستم هاي مورد نظر براي موفقيت پايدار سازمان را ايجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آن ها را به اجرا در مي آورند در دوران تغيير و تحولات سازمان، ثبات در مقاصد دارند و هر کجا که لازم باشد قادر هستند جهت گيري سازمان را متحول ساخته و کارکنان را به پيروي آن ترغيب کنند.

  ➋ معيار دو: خط مشي و استراتژي
  ( Policy & Strategy )
  سازمانهاي متعالي ماموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يک استراتژي و متمرکز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي که در آن فعاليت مي کنند به اجرا در مي آورند.
  خط مشي ها، برنامه ها، اهداف و فرآيندها به منظور تحقق استراتژي ها تدوين و جاري مي شوند.

  ➌معيار سه: کارکنان
  ( People )
  سازمان هاي متعالي تمامي توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردي، تيمي و سازماني اداره کرده توسعه بخشيده و از آن بهره مي گيرند.
  آن ها عدالت و برابري را ترويج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفويض اختيار ميکنند؛ اين سازمانذها به گونه اي به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن ها را مورد تشويق و تقدير قرار ميدهند که در آنها انگيزه و تعهد براي استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازماني ايجاد شود.

  ➍معيار چهار: شرکاي تجاري و منافع
  ( Partnership & Resources )
  سازمان هاي متعالي مشارکت ها و همکاري هاي تجاري بيروني، تامين کنندگان و منابع داخلي خود را به منظور پشتيباني از خط مشي و استراتژي و اجراي اثر بخش فرآيندهايشان برنامه هايشان برنامه ريزي و مديريت مي کنند.

  ➎ معيار پنج: فرآيندها
  ( Processes )
  سازمان هاي متعالي فرآيند هاي خود را به منظور کسب رضايت کامل و ايجاد ارزش فزاينده براي مشتريان و ساير ذينفعان طراحي نموده، مديريت کرده و بهبود مي بخشند.

  ➏معيار شش: نتايج مشتريان
  ( Customer Results )
  سازمانهاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با مشتريان خود را اندازه گيري کرده و به آنها دست مييابند؛ در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با مشتريان بيروني خود چه نتايجي بدست مي آورد.

  ➐ معيار هفت: نتايج کارکنان
  ( People Results )
  سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گيري کرده و به آنها دست مييابند؛ در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با منابع انساني خود چه نتايجي بدست مي آورد.

  ➑ معيار هشت: نتايج جامعه
  ( Society Results )
  سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گيري کرده و به آنها دست مي يابند، در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با جامعه محلي، ملي و بين المللي چه نتايجي بدست مي آورد.

  ➒معيار نه: نتايج کليدي عملکرد
  ( Key Performance Results )
  سازمان هاي متعالي به طور فراگير نتايج مهم مرتبط با عناصر اصلي خط مشي و استراتژي را اندازه گيري کرده و به آن ها دست مي يابند، در اينجا مشخص ميگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ريزي شده خود چه نتايجي بدست مي آورد.

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس