1. آبان ۱۵, ۱۳۹۷

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  تاريخچه آموزشي

  در سال۱۹۱۲م گروهي از بازرگانان كويت دست به تأسيس مدرسه اي زدند كه معلمين آن، از ساير كشورهاي عربي بودند؛ غرض ازتأسيس اين مدرسه، تربيت حسابداران ودفترداراني بود كه بتوانند احتياجات بازرگانها را مرتفع سازند. تعليم و تربيت ، طبق اصول جديد ، ازسال ۱۹۳۶م شروع گرديد، ولي تا پايان سال ۱۹۵۴م. توسعه آموزش و پرورش چندان سريع نبود. البته سيستم آموزشي ازسال ۱۹۶۵م بين مقطع سني شش تا چهارده سال اجباري شد.

  ساختار نظام آموزشي كويت از ۴سال دورة ابتدايي ، ۴سال دورة مياني و ۴سال دورة متوسطه متشکل مي گردد. ۴سال دورة ابتدايي و ۴سال دورة مياني ، در مجموع ۸سال دورة آموزش اجباري را تشكيل مي دهند تحصيلات به زبان عربي است و در تمام مراحل رايگان مي‌باشد. علاوه بر اين ،كليه دانش آموزان از لباس، غذا و لوازم تحرير و وسيله نقليه رفت و آمد مجاني استفاده مي‌كنند. آموزش و پرورش و آموزش عالي در كويت داراي دو وزارتخانه است ولي يك وزير مسئوليت آنرا به عهده دارد. مدارس نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند: مدارس دولتي” و “مدارس خصوصي”كه تحت پوشش برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش اداره مي‌شوند “مدارس غير انتفاعي”در انجا رشد خوبي دارند و تعداد كل مدارس و آموزشگاه‌ها در سال ۹۴-۹۳م. ۵۵۶ باب مدرسه دولتي و ۲۵۱ باب مدرسه خصوصي بود، كه اين رقم در سال ۹۵-۹۴م. به ۵۷۴ باب مدرسه دولتي و ۲۲۵۶باب مدرسه خصوصي بود كه ميانگين بي‌سوادي  ۸/۲۲ درصدكه ۵/۵ درصد آن مرد و ۳/۱۷ درصد زن، در همان سال بوده است. مدارس دولتي كويت زير نظر ادارة تعليم خاص، كه تابع وزارت آموزش و پرورش است، اداره مي‌شود.مدارس خاصي كه به اتباع كشورهاي خارجي تعلق دارد عبارت است از؛ مدارس كشورهاي انگليس، فرانسه، امريكا، آلمان، ايران، هند و پاكستان. حد متوسط شهريه دريافتي سالانه ، مبلغي بالغ بر ۱۲۰ دينار كويتي براي مدارس آسيايي و ۹۰۰ دينار كويتي براي مدارس عربي، مي‌باشد.كه مدت زمان فعاليت آنها در طي هفته، از روز دوشنبه تاچهارشنبه مي باشد. اتمام سال تحصيلي مدارس ، در اواخر خردادماه است.تعليم را مي توان در اين كشور به۳بخش آموزش و پرورش پيش دانشگاهي ،آموزش عالي و آموزش هاي خاص تقسيم نمود

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  آموزش پيش دبستاني

  آموزش پيش دبستاني مدت زمان۲ سال طي رده هاي سني۴ تا ۶ سال به طول مي انجامد. اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري در کشور کويت محسوب نمي گردد.

  اهداف آموزشي

  رشد جسمي ، ذهني ، روحي و اجتماعي كودكان متناسب با توانايي ها و نيازهاي آنان

  برنامه هاي آموزشي

  برنامه هاي ارائه شده در دورة پيش دبستان سعي دارند توانايي كودكان براي برقراري ارتباط و تعامل را گسترش دهند ،آنان را به اكتشاف درمحيط زيست خود تشويق كنند ، و آنان را درجنبه هاي اجتماعي و اخلاقي ارشاد نمايند

  آموزش ابتدايي

  ساختار آموزشي

  آموزش ابتدايي مدت زمان۴سال طي رده هاي سني۶ تا ۱۰سال به طول مي انجامد. اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري کشورکويت محسوب مي گردد. نسبت معلمين به دانش آموزان در مراکز آموزش ابتدايي به نسبت۱به ۱۳بالغ مي گردد. افت تحصيلي در دورة ابتدايي براي دختران۹/۳درصد و براي پسران ۱/۴درصد است.

  اهداف آموزشي

  – تقويت ذهني و روحي كودك و كمك به او در پذيرش اصول و موازين دين اسلام

  – آموزش مهارتهاي پايه در خواندن ، نوشتن و حساب

  – پرورش مهارتهاي اجتماعي و تقويت هويت ملي در كودكان

  ارتقاء تحصيلي

  در پايه هاي اول و دوم ابتدايي نمرات هر درس برمبناي ۲۰محاسبه مي شود و دانش آموزان بايد حداقل ۱۰نمره از ۲۰نمره را براي ارتقاء به پايه بالاتر كسب نمايند.در پايه هاي سوم وچهارم مبناي محاسبة نمره دروس غالباً ۵۰ است كه دانش آموزان بايد حداقل ۲۵نمرة آن را براي ارتقاء به پايه بالاتر را كسب نمايند.

  برنامه هاي آموزشي بنا به پايه تحصيلي طي سال تحصيلي۹۶-۱۹۹۵

  تعداد ساعات آموزشي  پايه هاي مختلف تحصيلي

  پايه چهارم

  پايه سوم

  پايه دوم

  پايه اول

  مواد درسي

  ۳

  ۳

  ۳

  ۳

  آموزش علوم اسلامي

  ۱۰

  ۱۱

  ۱۱

  زبان عربي

  ۴

  ۴

  ۴

  زبان انگليسي

  ۳

  ۳

  ۲

  ۲

  علوم

  ۴

  ۴

  ۵

  ۵

  رياضيات

  ۲

  علوم اجتماعي

  ۱

  تعليمات مدني

  ۲

  ۳

  ۳

  ۳

  ورزش

  ۲

  ۳

  ۳

  ۳

  علوم هنري

  ۲

  ۱

  ۱

  ۱

  موسيقي

  ۱

  ۱

  فعايت آزاد

  ۳۰

  ۳۲

  ۳۲

  ۳۲

  جمع

  مقطع مقدماتي متوسطه

  ساختار آموزشي

  آموزش مقدماتي متوسطه مدت زمان۴سال طي رده هاي سني۱۰ تا ۱۳سال به طول مي انجامد. اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري کشورکويت محسوب مي گردد. نسبت معلمين به دانش آموزان در مراکز آموزش ابتدايي به نسبت۱به ۱۲بالغ مي گردد.

  تعداد معلمين زن

  تعداد كل معلمين

  تعداد دختران ثبت نامي

  تعداد كل ثبت نامي

  سال تحصيلي

  ۸۵۱۷

  ۱۶۰۸۱

  ۸۷۳۸۳

  ۱۷۷۶۷۵

  ۱۹۹۲

  ۹۲۹۴

  ۱۷۴۲۴

  ۹۲۵۰۷

  ۱۸۷۹۴۱

  ۱۹۹۳

  ۹۸۵۰

  ۱۸۴۰۵

  ۹۷۷۷۵

  ۱۹۸۶۶۱

  ۱۹۹۴

  ۱۹۰۹۷

  ۱۰۱۵۸۸

  ۲۰۶۹۳۴

  ۱۹۹۵

  ۱۰۵۹۷۲

  ۲۱۵۴۸۸

  ۱۹۹۶

  اهداف آموزشي

  هدف آموزش در دورة مياني كمك به دانش آموزان در كسب دانش و شناخت هويت ملي خود و نيز آموزش زبان عربي ، علوم اجتماعي ، علوم پايه ، رياضيات و زبان انگليسي است .

  برنامه هاي آموزشي

  زبان عربي- آموزش اسلامي-رياضيات-علوم-علوم اجتماعي- ورزش- فعاليت آزاد-مطالعات هنري-موسيقي-اقتصاد خانه ( براي دختران)

  مقطع تکميلي متوسطه

  ساختار آموزشي در كويت

  آموزش ابتدايي مدت زمان۴سال طي رده هاي سني۱۴ تا ۱۷سال به طول مي انجامد.اين دوره آموزشي در زمره نظام آموزش اجباري کشورکويت محسوب نمي گردد.نسبت معلمين به دانش آموزان درمراکز آموزش ابتدايي به نسبت۱به۸/۵بالغ ميگردد.

  اهداف آموزشي

  · آماده كردن دانش آموزان براي ادامه تحصيلات در دوره هاي عالي و دانشگاهي

  · كمك به دانش آموزان در شناخت هويت خود از طريق پرورش توانايي هاي آنان

  · آماده سازي جوانان براي همراه شدن با نيازهاي جامعه

  · برقراري ارتباط بيشتر بين برنامه هاي مدرسه و جامعه

  · حفاظت از هويت اجتماعي كويت و ارزشهاي عربي– اسلامي آن

  · همراه شدن با پيشرفهاي علمي و فن شناختي

  · توسعه منابع آموزشي از طريق تعامل بيشتر و فعالتر با محيط زيست

  برنامه هاي آموزشي

  دورة دوم متوسطه به دو شاخه هنر و علوم تفكيك شده است . مواد درسي در رشته هنر عبارتند از : آموزش اسلامي ، زبان عربي ،زبان انگليسي ،زبان فرانسه ،رياضيات ،علوم تلفيقي ،علوم اجتماعي، تاريخ ،جغرافيا ، روانشناختي، فلسفه ،هنر اقتصاد خانه و ورزش .مواد درسي در رشته علوم عبارتند از :آموزش اسلامي ،زبان عربي،زبان انگليسي ،رياضيات،زيست شناسي ، زمين شناسي،فيزيك ، شيمي ،علوم اجتماعي ، هنر، اقتصاد خانه و ورزش .

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  آموزش معلمان

  برنامه هاي آموزشي در آموزش و پرورش كويت

  طبق آمار سال ۹۶-۱۹۹۵، تعداد معلمين شاغل بر۲۴۷۳۲ معلم بالغ مي گردد. دركويت دو مؤسسه براي تربيت معلمان فعاليت مي كنند : دانشكدة علوم تربيتي پايه و دانشكده اول مستقل است و هدف آن تربيت مربي براي دورة يش دبستان و تربيت آموزگار ابتدايي است.برنامه آموزشي در اين دانشكده به سه زمينه تقسيم شده است كه عبارتنداز : آموزش فرهنگي (۴۸واحد درسي)، آموزش علمي (۴۰واحد درسي) ، و آموزش حرفه أي (۳۸واحد درسي).دانشكده علوم تربيتي به دانشگاه كويت وابسته است و دوره هاي آموزشي گوناگوني را ارائه مي كند كه عبارتند از :سه برنامه در تربيت مربي دورة پيش دبستان ، يك برنامه در تربيت آموزگار ابتدايي ، يك برنامه در تربيت دبير براي مدارس مياني و مدارس متوسطه  و دو برنامه در تربيت معلم راهنما و مشاور تربيتي . هر دو اين دانشكده ها مدارك كارشناسي به فارغ التحصيلان ارائه مي كنند .

  مدت زمان تدريس هفتگي به تفكيك دوره

  · پيش دبستاني :  –

  · ابتدايي : ۲۰ساعت

  · مقدماتي متوسطه : ۲۰ساعت

  · تکميلي  متوسطه : ۱۸ساعت

  آموزش ضمن خدمت

  اهداف کلي

   ارتقاء سطح عملكرد معلمان ، آماده سازي افراد براي موفقيتهاي مديريتي ، و تقويت آموزشهاي حرفه أي معلمان .

  برنامه هاي آموزشي

   آموزش ضمن خدمت در دوره هاي مختلفي تطبيقي ارائه مي شود كه هر يك دروس مربوط به خود را تحت پوشش مي گيرد.اين دوره هاي تطبيقي در آموزش و پرورش كشور كويت عبارتند از:دوره هاي اصلاح و رشد شخصي، دوره هاي تخصصي، دوره هاي حرفه آموزي و دوره هاي ارتقاي كيفيت.

  آموزش وپرورش و روش مطالعه تطبيقي در مدارس كويت

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس