1. بخشنامه نحوه ارزشیابی دروس شایستگی‌های پایه فنی شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  08/12/2018

  تاريخچه آموزش وپرورش روسيه

  تاريخچه آموزش وپرورش روسيه

  تاريخچه آموزش وپرورش روسيه همانند بسياري از دولتهاي پيشين بلوك شرق، دولت فدراسيون روسيه از سال 1993، به اجراي سياست اعمال حداقل حمايت ملي از نظام آموزش ملي مبادرت نمود.

  دراين اثنا، بنابربند40قانون آموزش و پرورش، 10درصد از درآمد ملي به عنوان بودجه آموزشي بدين امراختصاص يافت.

  بدهي هاي مراکز آموزشي و نبود تجهيزات به روز ، از جمله عمده ترين مشکلات پيش روي مراکز آموزشي مستقر درنواحي فقير نشين کشور و شهرهاي كوچك و حاشيهاي بوده است و اين در حاليست که مدارس ايالتي و حرفه اي مستقردر نواحي بزرگ شهري،از جمله مسكو و پترزبورگ، درشرايط بسيار مناسب مالي قرار داشته اند.

  سياستهاي آموزشي

  تاريخچه آموزش وپرورش روسيه سياست اتحاد جماهيرشوروي از سال 191جزيه کشور،7تاپيش از ت عمدتا بر افزايش نرخ سواد كلي جمعيت كشور تاکيد داشت.بطورسنتي آموزش و پرورش کشور شوروي ازنظام با ارزش اجتماعي بهره برده و ازپيشرفت قابل توجه دراين زمينه برخوردار گرديده بود.

  از جمله عمده ترين سياستهاي آموزش سنتي روسيه پيش ازاصلاحات مي توان از موارد ذيل نام برد:

  • تقويت ساختار نظام آموزش پيش دبستاني
  • افزايش سطح سواد همگاني
  • تدارک و توزيع کتب رايگان درسي
  • ارائه برنامه هاي آموزش آزاد در سطحي گسترده
  • ارائه برنامه هاي فوق برنامه به دانش آموزان  به ويزه دانش آموزان تيزهوش دردروس فيزيك و رياضي
  • فراهم سازي تنوع وسيعي از برنامه هاي آموزش تكميلي
  • اجراي طرح تغذيه رايگان كودكان خانواده هاي كم در آمد در مدارس سراسر کشور
  • تاريخچه آموزش وپرورش روسيه و سياست هاي  آموزشي دوره گذار
  • حفظ يكپارچگي فضاي آموزشي كشور
  • تبيين و تدوين مقررات واحد فدرال آموزشي
  • توسعه استاندارد‌هاي آموزش ايالتي
  • ايجاد مكانيسم واحد اعتبار بخشي به تاسيسات آموزشي وكنترل كيفيت برخدمات آموزشي
  • نظارت بررعايت ضمانت حقوق شهروندي دربرخورداري از آموزش پايه
  • کاهش روند خصوصي سازي نظام تاسيسات آموزشي ايالتي و فراهم سازي و ارائه خدمات آموزش پايه
  • تهيه سرمايه مالي اختصاصي مورد نياز براي مدرسه فعال پيشنهاد آموزش عمومي اجباري

  آموزش پيش دبستاني

  اصلي ترين سياست آموزشي تاريخچه آموزش وپرورش روسيه و مراکزپيش دبستاني،تدوين برنامه هاي آموزشي ناحيه اي برخورداراز خصوصيات تاريخي، فرهنگي و جغرافيائي نواحي مختلف كشور است.

  سياستهاي حمايتي

  در عرصه حمايت اجتماعي كودكان روسي جهت هاي مذکور در ذيل از ارجحيت برخورداربوده است :
  – حفاظت از حقوق اجتماعي كودكان و عدم فقر اجتماعي آنان درجهت پيش گيري از بروزبزهکاري
  – توسعه مدارس شبانه روزي و تاسيسات آموزشي ويزه كودكان جهت جلوگيري ازابتلاي آنان به مشکلات اخلاقي و رفتاري نظيراعتياد به مواد مخدر و…..
  – سپارش كودكان بي سرپرست به شهروندان فدراسيون روسيه و افراد خارجي داوطلب جهت مراقبت از ين کودکان
  – تشكيل مراکز ويزه كودكان مطرود از کانون خانواده  و مهاجرين اجباري
  – برقراري هماهنگي ميان وزارت آموزش و پرورش و نهاد رياست جمهوري درجهتبرخورداري كودكان بي سرپرست روسي و كودكان مطرود از کانون خانواده  و مهاجريناجباري از امکانات مناسب آموزشي و تفريحي

  ارزيابي تحصيلي

  کلاسهاي فوق برنامه نيز در اين دفتر به ثبت مي رسد تا خانواده هادقيقاً درجريان برنامه مدرسه باشند.
  صفحه بعدي اختصاص به مشخصات معلمين هر يک از دروس آموزشي دارد.باقي صفحات – بجز چند صفحه ، تماما به نظارت درسي دانش آموز اختصاص داشته و خود بر جدول برنامهروزانه به تفکيک دروس، تکليف منزل ، نمرات کلاسي و نظر معلم مشتمل مي گردد.والدين دانش آموزان با بررسي روزانه دفترچه مذکور از نحوه عملکرد فرزندان خودآگاهي مييابند.
  در پايان دفترچه نيز صفحات نتيجه گيري عملکرد دانش آموز در سال تحصيلي وجود داردکه بر ريز نمرات دروس چهار ترم تحصيلي ،معدل نمرات کلاسي، معدل نمرات کلاسي وامتحانات ترمي، نمره انضباط و امضاي ناظم و ولي دانش آموز مشتمل مي گردد.

  نمره انضباط با نمرات ديگر جمع و معدل گيري نمي شود و نقش مهمي در آينده دانش آموزدارد.در صفحه پاياني کارنامه تحصيلي همچنين نظر کلي مدرسه درخصوص ترم هاي چهارگانهو نظريه کلي درخصوص وضعيت دانش آموز طي سال تحصيلي درج مي گردد.

  از آنجاييکه اين دفترچه به منزله پرونده تحصيلي غير رسمي دانش آموز بشمار مي رود ، از اين روي طريقه نگهداري مناسب از آن الزامي است.

  سيستم نمره دهي

  • نظام معمول اعطاي نمره در مدارس متوسطه
  • نمره 2 نمره قبولي ونمره عدم رضايت وكفايت در درس مربوطه
  • نمره 3 نمره رضايت بخش مرز بين قبولي ومردودي
  • نمره 4 نمره خوب
  • نمره 5 نمره عالي

   

  دیدگاه خود را بنویسید

    Subscribe  
  اطلاع از
  ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشند.
 2. store
  فروشگاه ایران کلاس